is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSB LAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N «58.) wet van den sasten December i8eg,

tot vaststelling der tweede afdeeling van de Begrooting over denjare 1824.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , ens., ene., ent.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, galat! doen te weten:

Alzo 0 Wij in overweging hebben genomen, dat, naar aanleiding van het 126° art. der grondwet j de uitgaven, behoorende tot de tweede afdeeling der begrooting, slechts voor één jaar worden vastgesteld, en dat dienvolgens de vaststelling dezer uitgaven over den jare 1824 behoort plaats te hebben; voorts dat, uit hoofde van de bepalingen, gemaakt bij de ^yet tot instelling van een Amortisatie-Syndicaat, eu

A