is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5. Als roerende zaken door wetsbepaling, worden beschouwd:

1°. Het vruchtgebruik en gebruik van roerende zaken s 2°. Grondpligtigheden, liet zij iu geld of in natura verschuldigd ;

3o. Gevestigde renten, het zij altijddurende of lijfrenten;

4°. Verbindtenissen en vorderingen die opeischbarc geldsommen of roerende goadcren tot onderwerp hebben ;

50. Actiën of aandeelen ïn maatschappijen v*n geldhandel, koophandel of nijverheid ; zelfs wanneer onroerende goederen tot die ondernemingen betrekkelijk , aan de maatschappijen toebehooren. Dsze actiën of aandeelen worden geacht roerende zaken te zijn, dóch ten opzigte van ieder der deelgenooten alleenlijk zoo lang de gemeenschap duurt;

6°. Actiën of coupons van geldleeningen door vreemde

mogendheden gedaan.

r7°. Aandeelen in 's Rijks schuld, het zij dezelve bestaan in inschrijvingen op het grootboek , het zij in certificaten., schuldbekentenissen, obligatien of andere effecten, mitsgaders de coupons dier schuld.

/

16. De uitdrukking roérende goederen, wanneer die door de wet of in de gewone handelingen der

A 4