is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mjsn is ia die regtsvordering niet meer ontvankelijk , zooilra men ten pelitoire is ia proces getreden.

57. Da regtsvordering tot teruggave en in bezither. Stelling strekt altijd om den vorigen bezitter in zijn bezit te handhaven of te herstellen. en hem te doen beschouwen , even als of hij het bezit nimmer verloren had.

08. Indien eene regtsvordering tot teruggave tegen eenenbezitter ter goeder trouw is aangevangen, zal deze daarenboven worden veroordeeld tot de teruggave van alle sedert de regtsvordering, genotene vruchten , onder aftrek der kosten voor het bebouwen en bezaaijen van het land gemaakt, mitsgaders der noodzakelijke uitgaven tot het behoud der zaak te weeg gebragt.

De houder heeft het regt, om het goed onder zich te houden zoo lange die uitgaven aan hem niet zullen zijn goed gedaan.

09. Indien die regtsvordering tegen eenen houder ter kwader trouw is aangevangen of in het geval van gewelddadige ontzetting, zal de houder of ontweldigen Worden veroordeeld:

IQ. Om, onder aftrek der kosten voor het bebouwen en bezaaijen van het land besteed, al de vruchten terug te geven , zelfs de zoodanige die niet genoten zijn , indien de aanlegger die had kunnen genieten,

~r' Om alle kosten, schaden en interessen te vergoed on.