is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 35. BESLUIT, houdende algemcene bepalingen omtrent hel gratis procederen in regten , van arme en onvermogende lieden ; van de armen-directien en van de kerkbesturen der versahillende godsdienstige gezindheden 26 Mei i8i$»

No. 36. WET, houdende eenige nieuwe bepalingen omtrent de heffing der regten van zegel en registratie , . . . 3i a «

No. 37. BESLUIT, ter uitvoering der wet van dien dag, omtrent de heffing der regten van zegel en registratie 3l „ .

No. 38. WET, ter voorziening in de voldoening van nieuwe buitengewone pensioenen en afloopende betalingen, en ter regeling van onderscheidene financiële aangelegen lieden des Rijks en van het Amortisatie-Syndicaat .... 5 Jut);j c(

No. 39. WET, waarbij goedgekeurd wordt,

het traktaat met Groot Bnttanje gesloten, omtrent de wederzijdsche belangen en regten in Indië i3 « «

No' 4o. BESLUIT, waarbij een door den Gouverneur van Vriesland opgeworpen conflict wordt goedgekeurd. . . . 18 « «

No. 4i. BESLUIT, waarbij op de ' kantoren van waarborg der gouden en zilveren werken wordt toepasselijk gemaakt het besluit van den 27Sten April 1824 (staatsblad nQ. 5o), ten opzigte van de territoriale verdeeling voor het justitiële. 23 « «

No. 42. BESLUIT, houdende bepalingen ter

verzekering van de rigtige uitvoering t

van art. 224 en 225 der algemeene wet van den 26sten Augustus 1822 ( staatsblad n°. 38 ), over de heffing van de regten van in-, uil- en doorvoer en van de accijnsen .... 2 Julij «