is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 5i. BESLUIT, houdende voorloopige !)epalingen, ten aanzien van de regten op den invoer van tarwe, rogge, gerst en haver ..«••••••3 Oct. i8a4.

No. 52. BESLUIT, houdende verklaring dat,

onder de benaming van grofsmederijen,

voorkomende bij artikel 3 van het besluit van den 3 i sten Januarij J8a4 (staatsblad n®.lg) , ook zijn begrepen de hoe/smederijen , en slo te makerij en of slotemakers smederijen • . • • 5 « «

No. 53. BESLUIT, waarbij zeker deor den Gouverneur van Oostvl'acinderen opgeworpen conflict, ingetrokken en buiten effect gesteld wordt. .... 6 « «

Nu. 54. BESLUIT, waarbij een door den Gouverneur van Zuidbraband opgeworpeD conflict, wordt gehandhaafd. ... 6 € «

No. 55. BESLUIT, waarbij zeker conflict,

door den Gouverneur der provincie Antwerpen opgeworpen, wordt bekrachtigd ...... . . • 9 « «

No. 56. BESLUIT, waarbij zeker conflict, opgeworpen door den Gouverneur van Antwerpen, bekrachtigd wordt. . . g « «

No. 57. BESLUIT, houdende bekrachtiging van een conflict, opgeworpen door den toenmaligen Referendaris der eerste klasse, belast met de voorloopige waarneming der functien van Gouverneur van iV oordbraband ......9 " *

No. 58. BESLUIT, houdende ampliatie van dat van den i5den Julij 1818 (staatsblad n°, 5t ), betrekkelijk de verkoopingen van medicinale droogerijen en chemi-