is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9* BESLUIT, waarbij de plaatsing in liet staatsblad bevolen wordt, van de verleende toestemmingen tot de cchtverljincüenissep yan .1111. KK.. HH. deu IMus van Oranje en den Prins Fre<Jenk der Nederlanden 24Notm8?4.

No. 60. TOESTEMMING, op den i4 December i8i5 , \erleend tot de echtverbindtenis van Z, K. H, den Prinsvan Oranje ;

u"ScSeven Nov «

N Ci. TOESTEMMING , verleend tot de echt-

w''n'nd,eilis \an Z* K H den P'ins

vv ïüem Frederik Karei der Nederlanden. i'Nov. «

N 62. BESLUIT , houdende afscheiding van eenige gemeenten van het arrondissement Tiel, cu overbrenging derzeivo lot het arrondissement ]Sgmegen. . 4 Dec a

^°" ' BESLUIT, waarbij de algcmeeDe opvolging van de voorschriften, omtrent liet Nederlandsche muntstelsel, bevolen , en een tarief \astgesteld worilt voor de oude provinciale en landelijke muntspecien der zuidelijke provinciën. 8 <t «

No. G4. BESLUIT, waarbij zeker door den Gouverneur der provincie Antwerpen

opgeworpen conflict wordt gehandhaafd 16 « «

No. C5. WET, tot regeling van den omslag der grondbelasting op de 'gebouwde en ongebouwde eigendommen, voor den jare 1825, en tot intrekking der wet van den 25sten Julij 1814 (staatsblad n°: 73), omtrent de slooping der gebouwen binnenbeden en plaatsen. 18 « «

INo. CG, WET, houdende nadere bepalmj* der grensscheiding tusschen de provinciën Noordbrahand en Antwerpen , op liet punt alwaar de gemeenten Grootzundart ea //cstwzzcl in aanraking zijn. iS « «

No.