is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle andere pverschrijvingen zullen aan het regt onderhevig zijn.

6. Fr zal, behoudens de kosten van het zegel en bet salaris van 's Rijks ambtenaar, teruggave geschieden Van bet regt van overschrijving voor zoodanige overgangen , ter zake van welke het destijds geheven regt van registratie, hoezeer toen werkelijk verschuldigd, later heeft moeten teruggegeven worden ; mits de aanvrage geschiede birfnen denzelfden termijn als voor de teruggave van het regt van registratie is bepaald.

y. Alle vervolgingen door 's Rijks ambtenaar in te stellen voor de invordering der regten en boeten krachtens deze wet verschuldigd, en door de belanghebbenden voor het vragen van teruggave van betaalde regten en boeten , zullen geschieden op dezelfde wyse als in zake van registratie gebruikelijk is.

8. De tiende verhooging op de hypotheek-regten Wordt afgeschaft.

De hypotheek-regten zullen geheven worden over reeksen van 10 tot 10 guldens, zonder breuken: wanneer etnige som of de laatste reeks daarvan minder bedraagt, zal dezelve, voor de berekening van het regt, tot de volle 10 guldens toe, worden aangevuld. In geen geval zal het regt minder kunnen zijn dan So cents. De salarissen van de hypotheekbewaarder worden bepaald op 5o cents voor iederen frank en voor de mindere sommen , in evenredigheid van dien.