is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van regtea óp den in- uit- en doorvoer van alle goederen , waren en koopmanschappen, de bepalingen vervat in Ons besluit van den 2osten Augustus 182?» (staatsblad n°. 54), waarbij de regten van eenige voortbrengselen van franschen oorsprong of uit Frankrijk aangebragt, worden verhoogd, en de invoer van andere, of geheel of aan de landzijde verboden wordt, behooren te worden gebragt ter kennis van de Staten — Generaal, met een ontwerp Van wet daartoe betrekkelijk.

Zoo is liet, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten - Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, zoo als Wij goedvinden en verstaan bij deze, te bepalen dat, zoo lang de omstandigheden Ons zulks noodzakelijk aullen doen oordeelen :

<z. Van de volgende goederen , voor zoo ver dezelve zijn van franschen oorsprong of uit Frankrijk hier te lande worden aangebiagt , op den invoer zal moeten worden betaald:

Aardewerk.

Porselein zoo wit als geschiderd, de 100 pondf 5o. 00

Fijn aardewerk van alle soorten , de 100 pond - 20.00 Potten, pannen , kruiken , kannen van alle soorten, per cent.

V