is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De eigenaai* van de waterbron , mag den loop der bron niet veranderen, indien dezelve aan de inwoners van eene stad , dorp of gehucht, het voor hen noodzakelijke water verschaft.

In dat geval heeft de eigenaar aanspraak op eene door deskundigen te regelen schadeloosstelling, ten ware het gebruik des waters wettig verkregen of verjaard mogt zijn.

5. Hij wiens eigendom gelegen is aan den oever van een stroomend water, hetwelk niet tot het openbaar domein, behoort, mag van dat voorbijloopend water tot bespoeling van zijn erf gebruik maken. De gene wiens erf door dat water doorsneden wordt, mag daarvan zelfs in de tusschenruimte welke het water doorloopt, gebruik maken , mits hij ter plaatse waar zijn erf eindigt, aan het water deszells natuurleken loop wedergeve.

6. Wanneer er tusschen eigenaars aan welke die wateren eenig nut kunnen verschaffen, geschil ontstaat, moeten de regtbanken, bij de beslissing daarvan, het belang van den landbouw met de onschendbaarheid van het regt van eigendom trachten overeen te brengen, en zich m allen gevalle gedragen naar de bijzondere en plaatselijke verordeningen opzigtelijk den loop , de hoogte en het gebruik der wateren.

7- Ieder eigenaar kan zijnen nabuur noodzaken om hunne aan elkander grenzende eigendommen af te scheiden.

A 3

\