is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f • XXill van

ZslX^ staatsblad

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(NC

• 9*) fts.ET fan den Ssten Januari f824-, inhoudende den e/fdm titel van liet tweede Loc-I; van het burgerlijk wetboek.

WIJ WILLEM, bij di4 gratie gods, koning dkr Nederlanden , Prins van- oranje-nassau, Groot Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , em!.

Allen »)ie deze sullen zien of hooren lezen, salut! doen le weten :

Al zoo Wij in overweging genomen hebben , dat , volguus art. 16) van de grondwet « moet worden in« gevoerd, een algemeen wetboek van burgerlijk regt, t< vari koophandel, van lijfstraffelijk regt, vandezamen« stelling der i egterlijke magt, en van de manier van « procederen

Zoo is he!, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen over/eg van de Staten-Generaal s

IIobben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed-

A