is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzij zuiver, hetzij onder het voorregt van boedelbeschrijving. In het laatste geval moet daarvan eene verklaring worden afgelegd, op dezelfde wijze als bij art. 1 is vastgesteld.

8. Zelfs na verloop van den termijn behoudt de erfgenaam het vermogen om den boedel te doen beschrijven , en denzelven onder het voorregt van boedelbeschrijving te aanvaarden, ten zij hij zich als zuiver erfgenaam heeft gedragen.

g. De erfgenaam verliest het voorregt van boedelbeschrijving, en wordt als zuiver erfgenaam beschouwd :

1°, Indien hij willens en wetens, en ter kwade trouw, eeni^e goederen, tot de nalatenschap behoorende, niet op de boedelbeschrijving heeft gebragt.

2°. Indien hij zich aan verduistering van goederen tot de erfenis behoorende, heeft schuldig gemaakt.

ïo. Het voorregt van boedelbeschrijving heeft ten gevolge:

1°, Dat de erfgenaam niet verder tot de betaling deischulden en lasten der nalatenschap gehouden is, dan ten beloope der waarde van de goederen , welke dezelve bevat, en zelfs dat hij zich van die betaling kan ontslaan , door al de goederen , tot de nalatenschap behoorende , aan de beschikking der schuldeischers en legatarissen overtel aten.

2°. Dat de eigen goederen van den erfgenaam, niet met die der nalatenschap worden vermengd , en dat hij het regt behoudt om zijne eigen iuscliulden tegen die nalatenschap te doen gelden.