is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JiXt STAATSBLAD

Welhoek.

va n

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(]N * * IVET van den Ssten Januari 182^, inhoudende den v ijjtienden titel van. het tweede boel- van het burgerlijk wetloei.

Wij WILLEM, bij de gratie Gons, Koning der Neder tanden, Ppins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens artikel i63 van de grondwet « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk regt, « van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de za«. menstelling der regterlijke magt, en van dc manier « van procederen 5"

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord , «11 mot gemeen overleg der Staten-Generaal:

A