is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

£ë«rlqk ^tbock.

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN

m.

(N°. i5.)

WET van den 1 oden Januari 18 inhoudende den zesden titel van het tweede boek _van het burgerlijk wetboek.

WIJ WILLEM, bij de'gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

•»

Allen, die deze zullen zien of hoorenlezen, salut!

doen te weten:

%

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, ■volgens art. 160 van de grondwet « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk « regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de zamenstelling der regteilijke niagt, en van de « manier van procederen; »

Zoo is bet, dat Wij, den Raad van State gehoord ,

eu met gemeen overleg van de Staten-Generaal:

Mcbben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij