is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jpé"*£: STAATSBLAD

jpOff*.

" van

*

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

* ———B—— i i .1 g-

V

^ ET van den roden Januari i8z4-,

inhoudende den achtsten titel van het tweede boek van het burgerlijk wetboek.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz,, enz.

AUen die deze zullen zien of booren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat, volgens art. i63 van de grondwet « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk « regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de zamenstelling der regterhjke magt en van de « manier van procederen ; "

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg van de Staten-Generaal:

A