is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Alle grondrenten zijn uit haren aard af koopbaar; niettemin is het aan de partijen geoorloofd, om de bedingen en voorwaarden van dien te bepalen.

Het is hun ook geoorloofd te bedingen, dat ds rente niet kan worden afgekocht, dan na een bepaald verloop van tijd, mits niet langer dan 5o jaren; alle bedingen hier tegen strijdende , zijn nietig.

15. De grondrenten gaan op dezelfde wtjzealshet regt van opstal verloren.

16. De bepalingen , in dezen titel voorkomende, strekken op geene wijze, om de regten te doen herleven welke door vroegere wetten zijn afgeschaft.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriele departementen, autoriteiten, kollegiën en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houdeD.

Gegeven te 's Gravenhnge, den ïo^n Januari des jaars i82é en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den een-en-twintig sten Januari 1824.

De Secretaris van Staat# J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.