is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bi) deze, te arresteren den navolgenden titel, welke zal uitmaken een gedeelte van bet burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Neder-» landen.

TITEL XVI. VAN BOEDELSCHEIDING.

late AFDEELINO.

Van boedelscheiding, derzelver gevolgen en de vrijwaring van het aanbedeelde.

Art. 1. Niemand kan genoodzaakt worden om in eenen onverdeelden boedel te blijven, en boedelscheiding kaa ten allen tijde worden gevorderd, niettegenstaande er eenig daarmede strijdig verbod of overeenkomst mogte aanwezig zijn.

Men mag echter te zatnen overeenkomen, om de boedelscheiding vooreenen bepaalden tijd opteschorten; zoodanige overeenkomst is niet langer van verbindende kracht, dan gedurende drie j aren, maar kan echter worden vernieuwd.

2. De regtsvordering tot boedelscheiding verjaart in het eenig geval, dat de mede-erfgenamen of een hunner afzonderlijk, gedurende den tijd, welke tot de verjaring vereischt wordt, het bezit hebben gehad van een gedeelte der goederen tot de nalatenschap behoorendc.