is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT SB L A D

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

» 1 8.) jjj^SLUJT van den 2ysten Januari i8i4-, bepalende dat van 1 Februari tot en met 31 Mei 1824-, de tiende verhooging op de regten van zegel, registratie en griffie, niet ten laste van de schatpligtigen berekend, maar uit'sKonïngs eigene fondsen aan 's Rijks schatkist zal worden voldaan.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxem burg , enz., enz., enz.

Gelet op de offcieuse mededeelingen Ons, door den Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van wege die vergadering gedaan, ter zake van eeu misverstand, bij haar plaats gehad hebbende, met opzigt tot de wet van den 2gsten December j825 (staatsblad n°. 59), zoodanig dat, bij de raadplegingen daarover, niet zoude zijn in het oog gehouden de verandering welke het eerste ontwerp dier wet, met betrekking tot § f van het eerste artikel na de inlevering heeft ondergaan;

A