is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(staatsblad n°. 5g) , derhalve executoir en met Opzigt tot de wijze van uitvoering, duidelijk is , en hoezeer 's Rijks schatkist ia het algemeen belang op hare werking eene verkregene aanspraak heeft, evenwel bij de raadplegingen over dezelve bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal volgens de notulen van het verhandelde in die vergadering , een misverstand heeft plaats gehad, uit oorzaken, in haren boezem ontsproten, waardoor er een twijfel kan bestaan of al de leden , welke hunne toestemming aan het ontwerp hebben gegeven, zulks gedaan hebben met volledige kennis der zaak;

Dat bijaldien de ontwerpen van wetten , houdende veranderingen in de regten op het zegel, de registratie en griffie, alsmede omtrent de vreemde geldligtingen, zoo als die door Ons op den i2den JMo^ vember 1823 aan de Tweede Kamer zijn overgelegd, waren aangenomen geworden , de tiende verhooging op die regten bestaande , thans zoude zijn afgeschaft geweest, even gelqk zij, krachtens de wet van den 3den dezer (staatsblad n°. 1) van de hypotheekregten is afgenomen;

Dat het reces der vergadering van de Staten-Generaal tot in het begin der maand Mei aanstaande, gelegenheid zal geven, om aan dezelve binnen weinige maanden, nadere wettelijke bepalingen op de voorsz. onderwerpen voortedragen, waarbij de afschaffing dier tiende verhooging op nieuw in aanmerking zal kunnen komen ;

A. 3