is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willende te gemoet komen aan den wensch deiTweede Kamer, door eene wijziging tusschen tijds in de heffing der indirecte belastingen, met gelijktijdige verzekering evenwel van de aanspraak der schatkist op de werking der wet van den 2gsten [)e_ cember 182! in het algemeen belang der ingezetenen ;

Hebben besloten en besluiten :

Behoudens de invordering , overeenkomstig de wet van den 2gsten December 1825 istaatsblad n°. 5g), van vijftien en eene halve opcenten , op al de indirecte belastingen, waarvan de heffing bij de wet van den liden Juli ^21 (staatsblad n<>. 9) is bepaald, zal, te rekenen van den eersten Februari aanstaande, tot en met den laatsten Mei daaraanvolgende, de tiende veihooging op de regten van zegel , registratie en griffie, niet ten laste van de schatpligtingen worden berekend., maar het beloop daarvan uit Onze eigene fondsen aan 's Rijks schatkist worden voldaan.

Onze Ministers van Justitie en van Financiën en Onze Minister van Staat, belast met de generale directie der ontvangsten, zullen zorgenvoor de uitvoering

van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden gedrukt.

Gegeven te 's Gravenhage den 27ste"» Januari 1824, het elfde jaar van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK. Uitgegeven d<jn acht-en-twintigsten Januari 1824.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.