is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN.

(N°. 20.) BESLUIT van den 1 sten Februari i824 , waarbij de bepalingen van het besluit van den iSslen Juli 1822, (staatsblad n°. 19J , toepasselijk worden gemaakt op alle het zij wereldlijke het zij geestelijke vereenigingen, welke zich aan het geven van onderwijs toewijden.

Wu WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Overwegende dat de wetten en reglementen op het openbaar onderwijs van toepassing zijn op de vereenigingen , welke zich toewijden aan het geven van onderwijs;

Op de voordragt van Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Koloniën, van den i5dea Augustus 182a, n°. 618;

Gezien het rapport van den Directeur - Generaal voor de Zaken van den Roomsch Katholrjken Eeredienst, van den 5^ea September daaraanvolgende,

n9. 8634;