is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nenlandsche Zaken cd Waterstaat, van den Sisten Januari 1.1. n". 80 ;

Gelet op ait. 165 der grondwet;

Den Raad van State gehoord;

En in aanmerking nemende dat er te deze kwestie is, of de stad Gent, door de handelingen van den toenmaliyen Maire, al of niet, wettiglijk is verbonden;

Dat een geschilpunt van den onderwerpelijken aard , bij uitsluiting tot de regterlijke bemoeijenissen behoort, en alzoo de regtbanken, door daarvan te erkennen, in geenen deele de palen harer magt te buiten gaan, veel min kunnen geacht worden de administrative autoriteiten in hare bemoeijenissen te storen of hinderlijk le zijn :

Hebben goedgevonden en verstaan, het in den hoofde dezes omschreven conflict intetrekken en buiten effect le stellen.

En zijn Onze Ministers van Justitie en van Binneniandsche Zaken en Waterstaat, belast met de uitvoering dezes, waarvan kennis zal worden gegeven aan den Raad van State ; zullende wijders dit Ons besluit in het staatsblad worden gedrukt.

Gegeven te 's Gravenhage , den 28sten Februari des jaars 1824, en van Onze regering het elfde.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN STBEEFKEBK.

Uitgegeven den zesden Maart 182^.

De Secretaris van Slaat, J. C. DE HEY VAN STUEEFKSRK.

I