is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwegende, dat de voorsz. loterij niet op gelijke wijze ia de roordelijke provinciën v&n liet bijk is ingevoerd, als bij Ons besluit van den September i8i5, de collecte Voor de klassikale loterij der noordelijke provinciën in de zuidelijke provinciën van het Rijk is toegelaten ;

Gezien de rapporten van Onzen Minister Van Justitie en van Onzen Minister van Staat, belast niet de generale directie der ontvangsten ;

Den Raad van Stale gehoord ,

Hebben besloten en besluiten s

Art. 1. Niemand zal zich mogen veroorloven om voor eenige loterij, hoe ook genaamd , ten behoeve van het publiek inlagen te ontvangen of te bezorgen , of de'collecte daarvan door eenige openbare middelen hoe ook genaamd le bevorderen , ten zij hij daartoe op publiek gezag zij aangesteld of daartoe eene wel-i tige kwalificatie bekomen hebbe,

2. De bepaling in het voorgaande artikel vervat, zal mede toepasselijk zijn op het ontvangen of bezorgen van inlagen voor de zoogenaamde Belgische of Brusselsche loterij.

Het wordt mitsdien wel uitdrukkelijk aan alle daartoe ongekwalificeerde personen verboden , om, ten behoeve van het publiek, voor die loterij eenige inlagen te ontvangeu , te bezetten of op eenigerl aade wijze te bezorgen, of om de deelneming aan die