is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo verre zal kunnen strekken het tol dus verre onbescliikt gebleven overschot van het kapitaal van honderd zestien mil/ioenen guldens schuldbekentenissen , rentende vier en een half ten honderd in het jaar, tot welks uitgifte het amortisatie-syndicaat is gemagtigd bij het 35ste artikel der evengemelde wet van den 27sten December 1822 ;

Gezien art. 27 derzelve wet, houdende, dat die genen, die aan de bij dezelve aangebodene verwisseling zouden wenschen deel te nemen , zich deswege zouden moeten verk'aren binnen den tijd van vier maanden , te rekenen van dt-n eersten dag der maand, volgende op die, waarin dezelve wet is afgekondigd geworden, met bepaling, dat na verloop van dezen termijn geene verwisseling, dan op Onzen bijzonderen en uitdrukkelijken last zal magen worden gedaan ;

Willende thans aan die bepaling gevolg geven en tevens da noodige wijzigingen daarstellen in het reglement op de verwisseling der uitgestelde schuld en kansbiljetten, zoo als hetzelve bij Ons besluit van den ïsten Maart 1825 (staatsblad n*. 5) is vast gesteld;

Gehoord het rapport van Onzen Minister van Financien en gelet op de consideratien van de permanente commissie uit het amortisatie-syndicaat;

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Op den 20sten April i824, zullen binnen Amsterdam ten kantore van het amortisatiesyndicaat en, in de onderscheidene hoofdplaatsen