is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

accijnsen, Van tien 26sten Augustu; 1823 (staatsblad n*. 38.) j

Hebben besloten en besluiten :

Bij ampliatie van het bepaalde bij het 3de lid van art. a van Ons besluit van 10 December 1822 (staatsblad n°. 5o) , wordt vastgesteld, dat onder de kantoren , welke in de provincie Overijssel vooi de doorgevoerd wordende goederen zijn opengesteld, ook het kantoorJ Latdorp zal worden opgenomen, doch zulks alleen, voor zoo veel aaDgaat het inkomen der ter doorvoer bestemde paarden.

En is Onze Staatsraad , Administrateur van de directe [belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen , belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarvan aan den Raad der Ontvangsten zal worden kennis gegeven , en hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te's Gravenhage, den i3den Mei des jaars i824, het elfde van Onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning , J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den zeventienden Mei 1824. De Secretaris van Staat, 3, G. DE MEY VAN STBEEJFltERK,