is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van griffie- of expeditie - kosten , mitsgaders van judiciële boeten, salarissen van praktizijns of deurwaarders, en andere dergelijke, te worden bediend; en zulks, zoo wel in de gevallen, waarin zij als gedaagden of verweerders in twistgedingen worden ingewikkeld, als in die, waarin zij als eisckers of aanleggers vermee-. nen eenige vorderingen voor de regtbanken te kunnen doen gelden.

Insgelijks zal bij voortduring gelijke toelating worden verleend aan de armen-directieu (de besturen der gods- of gasthuizen, en de bureaus van weldadigheid daaronder begrepen) en aan de kerkbesturen der verschillende godsdienstige gezindheden binnen het rijk; arme of onvermogende vreemdelingen, mitsgaders buiteidandsche armen-directien of kerkbesturen kunnen op de bovengemelde vergunning geene aanspraak maken, ten zij bij uitdrukkelijke overeenkomsten anders mogt zijn bepaald.

2. Om deze toelating te bekomen , zal men zich bij den regter, voor wien de zaak moet dienen, met een behoorlijk gezegeld verzoekschrift tot dat einde moeten aanmelden , en zullen arme of onvermogende lieden, bij dat verzoekschrift moeten overleggen een behoorlijk bewijs van armoede of onvermogen, tot hoedanige overlegging daar en tegen de armen-directien en de kerkbesturen ongehouden zijn zullen.

A 2