is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weder partij al dan niet aan de oproeping voldoet, het verzoek om gratis to worden bediend, door den regter bepaaldelijk en naar bevind van zaken worden toegestaan of geweigerd, zonder dat van de daaromtrent gedane uitspraak eenig liooger beroep zal kunnen vallen.

5. De wederpartij, in voege als bij het vorig artikel is bepaald, opgeroepen en voor den regter verschenen zijnde, zal het gedaan verzoek kunnen tegenspreken, door aantetoonen , of dat iemands voor— ge\en van armoede is ongegrond, of dat de verzoeker , de armen-directie of het kerkbestuur in de zaak klaarblijkelijk ongelijk heeft.

Bij het toestaan van het verzoek, om toelating, zal de regter tevens voor zooveel des noods en voor zoo verre zij zoodanige niet mogt kunnen bekomen, aan de partij de noodige praktizijns en deurwaarders toevoegen.

6. Van de verleende toelating om gratis te worden bediend, zal melding worden gemaakt in alle exploiten, expeditien, en verdere akten van het geding, en zullen deze stukken, dienvolgens in debet voor zegel geviseerd en geregistreerd worden, ten einde het beloop daarvan te worden verhaald op de wederpartij in gevalle van veroordceling: zullende in dit

A 5