is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Het zegel voor de buitenlandsche dagbladen, couranten , nieuwspapieren, nieuwstijdingen, periodieke wei-ken, gedrukte prijscouranten , aanplakkings-biljetten , aankondigingen en berigten , wordt gesteld op het dubbel van hetgeen naar de bestaande wetten voor de binnenlandsche is verschuldigd,

9. Van het zegel worden vrijgesteld:

i°. Alle registers of boeken, gehouden wordende door bankiers, kassiers, kooplieden, reeders, winkeliers , commissionnairs , handelaars , makelaars, fabrikanten, kunstenaars en werklieden.

2°. De kassiers-briefjes, waaronder in geen geval kunnen begrepen worden briefjes aan order.

3°. De opgave van advertentien of bekendmakingen van wege openbare autoriteiten gedaan , voor zoo ver dezelve betrekkelgk zijn tot 's Rijks , provinciale of gemeente belangen.

4°. De registers, bewijzen van beleening en in het algemeen, alle stukken behoorende tot het beheer van lombarden op openbaar gezag opgerigt.

5°. De registers van ontvang en uitgaaf der godshuizen en armen-inrigtingen,

A 4