is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Kr zal een regt van registratie , ten bedrage «1$ hierna is vermeld, geheven worden, te weten:

Vijftig guldens, voor vergunningen tot het veranderen van geslachtnaam of tot toevoeging Van eenen andeien naam aan deazelven.

Honderd guldens, voor verheffing tot den adelstand tli verkrijging van eenen hoog'eren rang van adel.

Voor brieven van naturalisatie, een regt van ten hoogste zes honderd en ten minste honderd guldens, door Ons naar de omstandigheden te bepalen.

Van de akten of stukken waarbij deze onderscheidene vergunningen worden Verleend, zal geene afgifte mogen geschieden, alvorens het regt van registratie betaald zij.

la. Voor verkoop bij openbare veiling van buitenlandsche effecten en aandeelen in buitenlandsche fondsen , van koop mans-goederen , als zoodanig in den handel bekend, van hout op stam en van oningcoogste veldgewassen en vruchten, wordt het regt van registratie, thans een en twee ten honderd bedragende , verminderd op 5o cents per 100 guldens.

Deze \erniindering zal echter niet toepasselijk zijn, miar het volle regt betaald worden, wanneer, met gemelde voorwerpen , andere goederen in dezelfde veiling zijn begrepen.

In het geval bij de eerste zinsnede van dit artikel voorzien , zullen de borgtogten, ter zake vaa de daarbij

A 5