is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dcring in zake van registratie, wordt voor alle gevallen gesteld op twee jaren na den dag van de registratie der akte.

De aanvrage zal geschieden Lij exploit, door eenen deurwaarder aan partij te beteekeuen, met vermelding zoo van de som, waarop 'sRijks ambtenaar het goed waardeert, als van den deskundigen voor het bestuur der registratie gekozen, en met sommatie om, binnen acht dagen, eenen deskundigen te benoemen.

Wanneer aan de sommatie niet wordt voldaan, zal de regtbank van eersten aanleg, in welks ressort het goed gelegen is, ex officio , eenen deskundigen voor partij aanstellen, binnen acht dagen na de aanvrage van 's Rijks ambtenaar.

Ingeval de deskundigen in gevoelen verschillen, zal dezelfde regtbank bun eenen derden toevoegen.

Voor het overige zullen de bestaande voorschriften omtrent gemelde Waarderingen in stand blijven.

23. Het regt geheven op de minuut van een vonnis , wegens eenen daarbij erkenden titel, zal, bijaldien het vonnis door eene opvolgende geregtelijke uitspraak is vernietigd, worden teruggegeven , wanneer deze in kracht van gewijsde zal zijn gegaan, mits de aanvrage tot teruggave, binnen twee jaren daarna plaats hebbe.