is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJZONDERE BEPALINGEN.

Regt van zegel.

5. De Gouverneurs zullen, onverwijld na de ontvangst van dit besluit, door de Directeurs, Inspecteurs en Verificateurs der Registratie , en des noods, door de hoofden der plaatselijke besturen in de woonplaatsen der Ontvangers, doen overgaan tot het afsluiten der onderscheidene registers van ontvang, zoo van zegel als van registratie, en tot de naauw keurige opneming der zegels in de respective magazijnen voorhanden.

Men zal van de voorhanden zijnde zegels, waaronder zullen worden begrepen de nog niet gebruikte vellen gezegeld papier, in de registers der hypothecaire formaliteiten , doen blijken, bij processen-verbaal, in triplo opgemaakt, waarvan een der afschriften zal blijven berusten in handen van den Ontvanger, die, voor de daarop vermelde hoeveelheden , overeenkomstig met de tarieven bij de wet van heden bepaald, zal worden gedebiteerd.

De twee overige afschriften der processen-verbaal zullen worden toegezonden aan den Gouverneur, door

wien een derzelve , vergezeld van zijne aanmerkingen , vóór den eersten Julij aanstaande, aan Onzen Staat5-

A 3