is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad, Administrateur der Registratie en Loterijen , zal worden opgezonden ; terwijl het andere bij den Gouverneur zelve zal blijven , ten einde , door hem, op de verdere verantwoording der 111 de magazijnen overgeblevene gezegelde papieren , het oog gehouJeu worde.

Dezelfde verrigting zal plaats htbben bij het magazijn van de directie der Registratie in elke provincie, door den Gouverneur zelve, of door een Lid van de Gedeputeerde Staten , door hem daartoe gedelegueerd.

4. Onze Staatsraad, Administrateur der Registratie en Loterijen, zal zorgen de stempels voor de nieuwe, bij de wet van heden bepaalde, zegels, zoo spoedig mogelijk te doen vervaardigen, én het nieuwe zegelpap'er ten spoedigste te laten voorbereiden , ten einde alle zegelkantoren daarvan, in den korist mogelijken tijd , voorzien worden. Tot dat in de algemeene behoefte zal zijn voorzien , en dat, dienvolgens, het debiet der nieuwe zegels , overal, dat der oude zal kunnen vervangen, waarvan de Gouverneurs ten behoorlijken tijde , ieder in zijne provincie , de openbare Autoriteitenen de ingezetenen kennis zullen geven, zal Onze Staatsraad, Administrateur der Registratie en Loterijen, zorgen , dat de zegelkantoren in de zuidelijke provinciën , op het tijdstip van de promulgatie van de