is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn dezelve , alvorens daarvan gebruik te maken , bij de ontvangers van het zegel te beiorgen, ten einde daarop, tegen betaling van het verhoogde regt, de , bij het voorgaande artikel voorgeschrevene, verklaring te doen stellen.

Deze verklaring zal steeds , wanneer de zegels te dien einde door de belanghebbenden worden aangeboden, door den ontvanger worden gedagteekend en onderteekend. De ontvanger zal alsdan de betaalde suppletoire regten in zijn register van visa voor zegel in ontvang stellen.

Dit zal insgelijks plaats hebben met de nog niet gebruikte vellen inde repertoriums der openbare beambten,in de registers van den burgerlijken stand , en in alle andere registers , welke, volgens de bestaande wetten , aan het zegel onderhevig blijven. Deze registers zullen gebruikt kunnen worden, zelfs na dat de termijn , voor de inwisseling der zegels, bij het volgende artikel bepaald, zal zijn verstreken.

7. Wij behouden Ons voor om later den termijn te bepalen, binnen welken de ambtenaren, openbare beambten, en particulieren, zullen gehouden zijn de nog bij hun voorhandene oude zegels tegen nieuwe zegels, van eene gelijke of hoogere waarde, en mits bijbetaling van het suppletoir regt, zoo er eenig verschuldigd is , in te wisselen.

Tot die inwisseling zullen nogtans niet worden toegelaten reeds ingebondene zegels, noch die, welke

A. 5