is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgaven van den Staat een gnnstigen invloed zullen hebben ;

Dat echter de billijkheid vordert, dat in het lot \an de door die maatregelen en bezuinigingen lijdende beambten, door het verleenen van pensioenen , persoonlijke traktementen, toelagen of wachtgelden , in verhouding tot hunne aanspraak, op eene voegzame wijze worde voorzien ;

Dat, indien deze pensioenen, traktementen , toelagen en wachtgelden uit de begrooring van algemeene staatsbehoeften , en alzoo uit belastingen zouden moeten worden gevonden, de werking der daargeslelde bezuinigingen , zich slechts gedeeltelijk zoude doen gevoelen, terwijl het volle genot van die voordeden eerst na verloop van eenen geruimen tijd zoude kunnen worden verkregen ;

Dat tot bereiking van eene dadelijke ontlasting der begrooting , de gezegde pensioenen , traktementen, toelagen en wachtgelden , even als de vroeger reeds bestaan hebbende buitengewone pensioenen , lijfrenten en andere afloopende betalingen , zouden kunnen worden gebragt ten laste van het Amortisatie-Syndicaat;

Dat' het niet alleen mogelijk is voorgekomen dit nieuw bezwaar door het Amox'tisatie - Syndicaat te doen dragen, zonder de toevoeging Aan nieuwe baten , maar dat ook het uitzigt bestaat dat hetzelve