is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionele bevoegdheid vau het regterhjk gezag gerekeud kunnen worden te behooren* en de gewone regter mitsdien daarvan geen kennis nemen of zich daarmede inlaten raag;

Hebben goedgevonden en verstaan het onderwerpe'ijk conflict te handhaven, behoudens het regt van Jen eischer, om, indien hij zich door de handeling van den voornoemden ontvanger mogt bezwaard achten, zich deswege tot de hoogere magten te wenden,

En zijn Onze Minister van Justitie en Onze Staatsraad , Administrateur der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen , belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk aan den Raad van State zal worden medegedeeld, en voorts in het staatsblad zal worden gedrukt.

liet Loo , den i8^en Juni i8a4.

WILLEM.

Van wege den Koning, J. G. DE MEY VAN 6TIIEEFKERK.

Uitgegeven den vijf en twintigsten Juni 182-1.

De Secretaris van Staat, J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.