is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van don oosten Januari eu 9 Maart dezes ja.rs,

O r*

11 . .1 en 17.

Ge zien het rapport van Onzen Staatsraad Directuir Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz., van den 2usten Februari 1.1. n°. 9 ;

Gezien liet rapport van Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid eu de Koloniën , van den 24sten Maart 1.1.

Gelet op het rapport van Onzen Minister van Justitie, van den ïöden April 11. n°. 57;

Den Raad van State gehoord.

Hebben besloten en besluiten:

Art. 1. Alle Kerkbesturen en kerkelijke administratien zullen zich zorgvuldiglijk wachten van eenige bestellingen of beschikkingen te maken , omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hun niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten , reglementen, orders of iustructien is opgedragen.

2. Zonder daartoe alvorens Onze toestemming te hebben verkregen zal liet niet geoorloofd zijn, om nieuwe kerken of gebouwen , tot de oefening van den openbaren eerediensl bestemd, te stichten of op te bouwen, nochte om de reeds bestaande te herLouwen of aan dezelve eene veranderde iniigting te