is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen , niet alleen tot aanmerkelijke , schade voor de belanghebbenden , maar inzonderheid ook tot zeer groot nadeel en ongerief voor de reizigers, die zich van dezelve bedienen ;

Gezien het gemeenschappelijk rapport van Onzen Minister voorde Nationale Nijver!.eid en de Koloniën, en van den Raad der Ontvangsten, van den 27s'en Juli 1.1. n°. 22 en 9 Augustus LI., 11°. jij •

Gezien de wet van den ede» Maart i8i3 (staatsblad n°. 12) , omtrent de straffen tegen de ovei treders van algemeene, provinciale of plaatselijke verordeningen en reglementen ;

Den Raad van State gehoord.

Hebben besloten en besluiten ;

Ait. 1. Alle stoombooten , stoomjagten m, in het algemeen , alle soorten van vaartuigen , door stoom wordende gedreven, eenige livieren , killen, kanalen, vaarten, havens, uitgangen en dergelijke, zonder onderscheid, en onder «elke bi naming ook bekeud, binnen dit Rijk bevarende , zullen , elkander tegen komende, beide houden naar bakboordszijde, om aan stnurboordszijde te passeren ; en , in evaüe zij denzelfden koers hebbende, elkander oploopen, zal de voorste houden naar stuurboordzijde, om de achterste aan bakboordszijde te laten doorgaan ; de achterste daarentegen naar b kboordszijde ; zullende in