is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK der NEDERLANDEN.

(N • ^ 1 *) BESLUIT van den 3den October 182b, houdende uoorloopige bepalingen , ten aanzien van de regten op den invoer van tarwe, rogge, gerst erl haver.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz.y ene.

Gelet op het, door de Staten Generaal aan Ons te kennen gegeven verlangen , dat de tegenwoordige, al meer en meer kwijnende toestand van den landbouw, dooi Ons op nieuw in overweging worde genomen, en geschikte maatregelen tot opbeuring van denzelven mogten worden daargesteld;

Alle de in het onderwerp betrokkene departementen van algemeen bestuur, mitsgaders den Raad van State gehoord;