is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oudenaarde tegen hem uitgevaardigd, ter eenre, en den tresorier dier stad, gedaagde in cas van oppositie, ter andere zijde, terzake dat het gedacht bestuur aan P. Robert, onder borgtogt van den opposant, in solidum bij openbare verpachting heb bende toegestaan en gegund eene der plaatsen, om, bij uitsluiting, schepen te mogen lossen, en de verschuldigde pachtpenningen niet zijnde voldaan geworden , de geopposeerde een dwangbevel tegen den opposant had uitgevaardigd, waar tegen laatstgenoemde is opgekomen, op grond dat de tlaarstelüng van bevoorregte corporatien of bedrijven tegen de grondwet en andere wettelijke bepalingen en verordeningen strijdende, de door hem eu den hoofdschuldenaar met de slad aangegane vfcibiodtenis, als nietig en onverbindende moest worden beschouwd;

Gezien al de akten en stukken tot deze zaak betrekkelijk ;

Gezien art. i65 der grondwet;

Gelet op art. n33 van het nog in werking zijnde burgerlijk wetboek;

Den Raad van State gehoord.

In aanmerking nemende, dat te deze niet de rede is van de geldigheid eener administrative handeling, maar van de al of niet verbindende kracht eener overeenkomst , die tusschen liet gemeentebestuur en partikulieren bij openbare aanbesteding is aangegaan, en