is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op art, 1 65 , 166 en 167 'Ier grondwet :

Elnde'ijk gezien art. 36- van het wetboek op liet strafregt;

Den Raad van State gehoord.

ïn aanmerking nemende, dat het uit de overgelegde stukken blijkt, dat de gedaagde in dezen heeft gehandeld in zijne hoedanigheid van Meijer der gemeente, en dat alzoo op hem toepasselijk is het tweede lid van het gedacht art. 067 van het wetboek op het, strafregt;

Hebben goedgevonden en verstaan , het ocderwerpelijk conflict bij dezen te handhaven.

En zijn Onze gedachte Ministers belast met de uit~ voering van dit besluit, hetwelk ter kennis van den Baad van State gebragt, en in liet staatsblad zal worden gedrukt.

Het Loo, den 6den October 1824.

WILLEM. Van wege den Koning, Bij afwezendheid van den Secretaris < van Staat ,

Secretaris van liet Kabinet des Konings,

w. o. van nu poli. jr.

Uitgegeven den veertienden October i8s4.

Bif afwezemlheid van den Secretaris van Staat,

De Secretaris van het Kabinet des Koning» t

\Y. G, VAN Ï>E POLL jï»