Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van het

KONINKRIJK DER MOERLANDEN.

(N°. 252.) W E T van den 31 sten December 1895, houdende

naturalisatie van Bernhard Heinrich Jütte.

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin dek Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau ,

enz. , enz. , enz.

Wij EMMA, Koningin-Wedüwe, Regentes van het Koninkrijk ,

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat Bernhard Heinrich Jülte aan Ons een verzoek om naturalisatie heeft ingediend , met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad n '. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap;

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan Bernhard Heinrich Jülte, koopman, geboren te Neuenkirclien (Pruissen) den 17den September 1871, wonende te Maarssen, provincie Utrecht.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst , en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage, den 31sten December 1895.

EMMA.

De Minister van Justitie,

van der ic aa y.

Uitgegeven den negenden Januari 1896.

De Minister van Justitie,

van der kaay.

Sluiten