Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderafdeling VII. ECONOMISCHE EN SOCIALE ZAKEN. Paragraaf 1. Algemeen beheer.

Artikel

115 Extra aflossingen van voorschotten ingevolge de Landarbeiderswet.

116 Aflossing van voorschotten verstrekt aan de „Maatschappij ter behartiging van de Nationale Scheepvaartbelangen" N.V.

117 Aflossing van aan verschillende lichamen verstrekte financieringscredieten.

118 Aflossing van andere door de Staat verleende voorschotten.

Paragraaf 5. Rijksinkoopbureau en Textielkeuringsdienst. B. Textielkeuringsdienst.

119 Opbrengst van uit het Magazijn van de Keuringsdienst bij het Rijksinkoopbureau verkochte goederen.

Onderafdeling VIII. DIENST DER RIJKSBEGROTING. Paragraaf 1. Algemeen beheer.

120 Aflossing van kasgeldleningen aan gemeenten.

121 Terugbetaling van aan het Gemeentefonds verstrekte renteloze voorschotten.

AFDELING III. BELASTINGDIENST EN DOMEINEN. Onderafdeling V. DIENST DER DOMEINEN.

Paragraaf 2. Inspecties der Domeinen.

122 Koopprijzen van Domeinen.

HOOFDSTUK IX A.

Departement van Wederopbouw en Volkshuisvesting.

ONTVANGSTEN VAN AFLOPEND KARAKTER.

AFDELING VI. COLLEGE VAN ALGEMENE COMMISSARISSEN VOOR DE WEDEROPBOUW.

Onderafdeling II. BOUWNIJVERHEID.

47 Algemene ontvangsten Voorziening Electrotechnisch Materiaal (V.E.M.).

48 Opbrengst van de verkoop van overtollige roerende goederen Voorziening Electrotechnisch Materiaal (V.E.M.).

Sluiten