Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. niet in het tarief afzonderlijk genoemde resten en afval van goederen, welke in de staat, waarin zij bij de invoer verkeren, niet meer met de goederen, waarvan zij afkomstig zijn, gelijk te stellen zijn;

c. goederen, welke wegens beschadiging, bederf of slijtage niet meer geschikt zijn te achten en ook niet meer geschikt zijn te maken om te worden gebruikt voor het doel, waartoe zij in gave of niet beschadigde of niet bedorven toestand worden aangewend;

d. chemicaliën en andere zelfstandigheden van die aard, onder bijzondere omstandigheden aan te wenden in de industrie, landbouw, tuinbouw en veeteelt.

2. De goederen, bedoeld in het eerste lid onder a, b en c, kunnen mede geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van het bijzonder invoerrecht en accijns; de goederen, bedoeld in het eerste lid onder d, mede van het bijzonder invoerrecht.

Artikel 22.

Onze Minister van Financiën kan onder door hem te stellen voorwaarden, voor zover de aanpassing van de bij het in werking treden van de Conventie bestaande bepalingen het nodig maakt, andere gehele of gedeeltelijke vrijstellingen of verminderingen verlenen dan voorzien in de artikelen 19, 20 en 21 van dit besluit.

Artikel 23.

Onze Minister van Financiën kan bepalingen vaststellen, volgens welke voor goederen, welke suiker of alcohol bevatten, het uit hoofde van de aanwezigheid van deze stoffen verschuldigde bijzonder invoerrecht niet of slechts voor een gedeelte zal worden ingevorderd, indien voor die stoffen bij het vervaardigen van die goederen hier te lande vrijstelling van accijns wordt verleend.

Artikel 24.

Onze Minister van Financiën kan:

a. teruggaaf verlenen van belasting, welke bij invoer door dwaling of onwillekeurig verzuim te veel of ten onrechte is betaald;

b. teruggaaf verlenen van belasting, betaald voor ingevoerde goederen, welke niet aan de geadresseerde konden worden afgeleverd en weder zijn uitgevoerd;

c. teruggaaf verlenen van belasting, betaald voor ingevoerde goederen, welke zonder hier te lande gebruikt te zijn, naar de in het buitenland gevestigde afzender worden teruggezonden, binnen een termijn van zes maanden na de aangifte ten invoer en in hun oorspronkelijke verpakking.

Sluiten