Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

(No. EI 452) WET van 24 December 1947, houdende goedkeuring van de toetreding tot het door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 Februari 1946 aangenomen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, dat het Koninkrijk der Nederlanden toetreedt tot het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties, welk \ erdrag^ is aangenomen door de Algemene Vergadering van de_ A erenigde ^Naties op 13 Februari 1946 en dat voorzien wordt in de mogelijkheid om aan andere internationale organisaties overeenkomstige voorrechten en immuniteiten te verlenen ;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

Goedgekeurd wordt de toetreding tot het in afdruk aan deze wet toegevoegd Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de \ erenigde Naties, welk Verdrag is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 13 Februari 1940.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 47/48, 629; Hand. II 47/48, bladz. 636; Bijl. Hand. I 47/48, 629; Hand. I 47/48, bladz. 48.

Sluiten