Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9) Het door de inschrijver verschuldigde bedrag der hoofdsom moet worden betaald ten laste van de optierekening ten name van de inschrijver gehouden bij het lid van de Vereeniging, bij wie de inschrijving geschiedt. Het door de inschrijver verschuldigde bedrag wegens te verrekenen rente moet worden voldaan ten laste van een vrije rekening of in betaalmiddelen.

(10) De storting van de hoofdsom, onder aftrek van de provisie, moet geschieden door het lid van de Vereeniging op de dag waarop de inschrijving door hem aan het Agentschap van het Ministerie van Financiën wordt opgegeven. Deze storting moet plaats hebben door overschrijving op de rekening van 's Rijks Schatkist bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam onder vermelding „Hoofdsom minus provisie Investeringscertificaten". De te verrekenen rente moet tegelijk met de hoofdsom door het lid van de Vereeniging worden overgemaakt ten gunste van de rekening van 's Rijks Schatkist bij De Nederlandsche Bank te Amsterdam onder vermelding „Rente Investeringscertificaten".

(11) Ten bewijze van deelneming zullen door het Agentschap van het Ministerie van Financiën, op nader aan te kondigen tijdstippen, voorlopig worden uitgegeven stellen van 5 recepissen, te weten:

5 k f 1000,—, 5 a f 500,— of 5 k f 100,—. Elk stel bestaat uit:

Eén recepis soort I, zonder coupon;

Eén recepis soort II, met één jaarcoupon per l/l/'49;

Eén recepis soort III, met twee jaarcoupons, resp. per l/l/'49 en l/l/'50;

Eén recepis soort IV, met drie jaarcoupons, resp. per l/l/'49, l/l/'50 en 1/1/'51;

Eén recepis soort V, met vier jaarcoupons, resp. per l/l/'49, l/l/'50, 1/1/'51 en 1/1/'52.

De recepissen (met inbegrip van de bijbehorende coupons) zijn niet verhandelbaar en zijn, behoudens nadere beschikking van de Minister van Financiën, niet beleenbaar, het laatste met deze uitzondering dat, tot zekerheid van vóór de afkondiging van de Derde Aanvullingsbeschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 met vergunning van De Nederlandsche Bank op onderpand van geblokkeerd tegoed verstrekte credieten door de credietnemer door hem bij inschrijving verworven recepissen in onderpand kunnen worden gegeven.

(12) Het lid van de Vereeniging, bij wie werd ingeschreven, geeft de door zijn bemiddeling verworven recepissen (met inbegrip van de bijbehorende coupons) ten name en voor rekening van de inschrijvers in bewaring bij een inleveringskantoor in de zin van artikel 39, sub 11, van het Besluit herstel rechtsverkeer (Staatsblad no. E 100, gewijzigd bij Koninklijk besluit Staatsblad no. F 272) of wel neemt, indien het zelf inleveringskantoor in bovenbedoelde zin is, in zijn

Sluiten