Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N a triumcarbonaa toplossing.

Een oplossing van 14 g watervrij natriumcarbonaat (Ns^COs) met 86 g water.

Natronloog.

Een oplossing van 16,0 g NaOH in water tot 100 cm3 (4 N).

Pe troleumaether.

Moet destilleeren beneden 60 °C. Worden 50 cm3 gemengd met 10 g vaste paraffine, en de petroleumaether op het kokend waterbad verdampt, dan mag de paraffine geen weegbare gewichtvermeerdering ondergaan.

Phenolphtaleien.

voor de bepaling van den zuurtegraad: Een oplossing van 2 g phenolphthaleïen in verdunden spiritus tot 100 cm3.

*Reagens Folin-Ciocaltue.

100 g natriumwolframaat (Na2WC>4.2H20) en 25 g natriummolybdaat (Na2MoC>4.2 H2O) worden opgelost in 700 cm3 gedestilleerd water in een kookkolf, welke door middel van een slijpstuk aan een terugvloeikoeler kan worden verbonden. Na toevoeging van 50 cm3 phosphorzuur van 85 pet., 100 cm3 zoutzuur van 38 pet. en enkele korreltjes puimsteen wordt zachtjes gedurende 10 uur met koeler gekookt. Na afkoeling worden 150 g lithiumsulfaat, 50 cm3 water en 4 a 6 druppels vloeibaar bromium toegevoegd en zonder koeler 15 minuten gekookt, ten einde de overmaat bromium te verwijderen. Na afkoeling wordt de vloeistof in een maatkolf van 1 1 overgebracht, met water aangevuld en gefiltreerd. De vloeistof moet een goudgele kleur hebben en dient koel te worden bewaard.

* Reagens Folin-Ciocaltue, verdund.

1 volume van het reagens Folin-Ciocaltue wordt vermeng met 2 volumina natriumhexametaphosphaatoplossing. Dit verdunde reagens dient niet langer dan 14 dagen te worden bewaard.

Spiritus, verdunde.

Mengsel van aethylalcohol en water, dat in 100 volumina 70 volumina alcohol bevat. Soortelijk gewicht 0,890.

Spiritus

Mengsel van aethylalcohol en water, dat in 100 volumina 90 volumina alcohol bevat. Soortelijk gewicht 0,834.

Starmochloride.

100 g SnCl2. 2 H2O worden opgelost in zoutzuur 12 N tot 1000 cm3; den volgenden dag wordt de vloeistof met 1 g glaspoeder geschud, daarna laat men bezinken en schenkt helder af.

*Storchs reagens.

Een oplossing van 2 g zoutzure p. phenylendiamine in water tot 100 cm3. Versch bereiden, zoo noodig ontkleuren met koolpoeder.

Zetmeeloplossing.

Een mengsel van 10 g oplosbaar zetmeel met 10 mg kwikiodide en 30 cm3 water wordt gevoegd bij 1 liter kokend water. Dit mengsel wordt 3 minuten juist aan de kook gehouden.

V anadine-zwa vel zuur.

Een oplossing van 1 pet. vanadinezuur in verdund zwavelzuur (4N), bereid door zoo lang te koken tot een heldere, lichtgroen gekleurde oplossing is verkregen.

Waterstof peroxydeoplossing.

Een neutrale oplossing van H2O2 in water, die 0,5 pet. H2O2 bevat.

Zoutzuur, sterk.

Soortelijk gewicht 1,186—1,190 (12 N).

Zoutzuur.

Soortelijk gewicht 1,130 (8 N).

Zwavelzuur.

94—96 pet. H2SO4. Soortelijk gewicht 1*837—1,840.

Zwavelzuur (Gerber).

90—91 pet. H2SO4. Soortelijk gewicht 1,820—1,825.

Zwavelzuur, verdund.

Soortelijk gewicht 1,125 (4 N).

* Buiten invloed van het licht te bewaren.

LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN.

54 Normaal Loog.

Een koolzuurvrije oplossing van kaliumhydroxyde of natriumhydroxyde in zooveel water dan 20 cm3 der oplossing 50 cm3 1/10 N oxaalzuur ter neutralisatie vereischen. Koper proef vocht volgens Luff-Schoorl.

25 g kopersulfaat (CuSC>4. 5 H2O), zoo goed mogelijk ijzervrij, worden opgelost in 100 cm3 water, 50 g citroenzuur (CgHsOt. H2O) in 50 cm3 water, en 388 g zuivere soda (Na2C03.ioH20) worden door mengen met 300 a 400 cm3 kokend water in oplossing gebracht. De citroenzuuroplosing wordt onder voorzichtig omschudden in de afgekoelde sodaoplossing geschonken en bij het aldus verkregen mengsel de oplossing van kopersulfaat gevoegd, waarna wordt afgekoeld en aangevuld tot 1 1. Van een eventueel ontstane troebeling wordt na 1 dag staan afgeschonken of afgefiltreerd.

Ter controle der alkaliteit worden 10 cm3 tot 100 cm3 verdund en 10 cm3 dezer verdunde oplossing, na toevoeging van 25 cm3 zoutzuur 1/10 N, gedurende 1 uur in open kolf op het waterbad verwarmd, waarbij zorg wordt gedragen, dat het volume der vloeistof niet merkbaar verandert. Na afkoeling wordt met 1/10 N kali terug getitreerd, met behulp van phenolphtaleïen als indicator, waarbij 6 cm3 1/10 N alkali moeten noodig zijn.

ijio Normaal Natriumthiosulfaat.

Een oplossing in water, welke 24,805 g Na2S203-5H20 per 1 bevat.

LIJST VAN VOEDINGSBODEMS.

Zure bouillon (niet geneutraliseerde bouillon).

500 g fijngemalen en geschaafd vetvrij rundvleesch worden met 1 liter (leiding-) water gedurende 12 tot 24 uur bij lage temperatuur uitgetrokken; de vloeistof wordt

Sluiten