Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9a. Hoeden en andere hoofddeksels van haarvilt, van haar- en wolvilt, geheel of gedeeltelijk van fluweel of enig ander poolweefstl, imitatie-astrakan daaronder begrepen, geheel of gedeeltelijk van tule of gaas, dan wel uit één stuk gevlochten van stro of vezels. gb. Horlogemakerswerk, voor zover de hiertoe behorende artikelen niet vallen onder enige andere post, te weten:

a. horloges van alle soorten, al dan niet voorzien van armband of al dan niet gezet in een ring, een en ander indien de verkoopprijs onderscheidenlijk de waarde van het gehele voorwerp, met inbegrip van armband of ring, meer bedraagt dan vijf en twintig gulden;

b. klokken, pendules, alsmede klokjes en wekkerklokjes, daaronder begrepen die, welke met een lamp of ander artikel één voorwerp vormen, onverschillig of zij door middel van een veer, dan wel door electriciteit worden aangedreven, een en ander indien de verkoopprijs onderscheidenlijk de waarde meer bedraagt dan vijftig gulden.

Bijzondere bepalingen.

1. Tot de post behoren niet:

a. door middel van een uurwerk gedreven apparaten, welke niet of slechts bijkomstig voor tijdaanwijzing dienen;

b. klokken, van welke de wijzerplaat een diameter van ten minste vijftig centimeter heeft en welke zijn bestemd om buiten gebouwen te worden geplaatst of aangebracht;

c. scheepschronometers en scheepsuurwerken;

d. wekkers, als hoedanig slechts worden aangemerkt de eenvoudige, algemeen onder deze benaming bekend staande uurwerken, welke zijn voorzien van een al dan niet vernikkelde of gelakte kast van onedel metaal, waarop een bel of drukknop is aangebracht en welke gewoonlijk op twee of vier metalen pootjes rusten.

2. Onder pendules worden mede begrepen pendule-garnituren, bestaande uit een pendule en enige vasen, beeldjes, kandelaars of andere dergelijke voorwerpen. Bij beoordeling van de vraag of ten aanzien van een pendule-garnituur de onder letter b genoemde prijsgrens onderscheidenlijk waardegrens is overschreden, wordt de verkoopprijs onderscheidenlijk de waarde van het geheele garnituur in aanmerking genomen.

9c. Jachtvuurwapenen, alsmede munitie daarvoor.

Bijzondere bepaling.

Jachthagel (loden hagel) behoort niet tot de post.

14a. Kunstbloemen, kunstplanten en kunstloof, ongeacht de stof, waaruit zij zijn vervaardigd; geconserveerde bloemen, planten, loof, grassen en twijgen.

Bijzondere bepaling.

Als geconserveerd worden aangemerkt natuurlijke bloemen, planten, loof, gras¬

sen en twijgen, welke met het oog op bewaring enige andere bewerking dan eenvoudig drogen hebben ondergaan, zoals weken, bestrijken met enig preparaat, steriliseren, kleuren, verven of vernissen.

146. Lederwaren, voor zover deze niet vallen onder enige andere post, te weten:

a. portefeuilles, kantoormappen, etuis voor vulpenhouders, potloden, kijkers, foto- en filmtoestellen, brillen, zakkammen en nagelgarnituren, andere dergelijke etuis, sigaren- en sigarettenkokers, damestassen, boodschappentassen, rijwiel- en motorrijwieltassen, koffers, valiezen, voetbaltassen, reistassen, hoedendozen, boordendozen, boekomslagen, onderleggers, bandjes voor polshorloges, alsmede andere dergelijke artikelen, een en ander voor zover zij, te oordelen naar het uiterlijk aanzien, geheel of hoofzakelijk bestaan uit enigerlei soort leder of geprepareerd vel;

b. andere artikelen dan die, welke zijn bedoeld onder letter a, voor zover zij, te oordelen naar het uiterlijk aanzien, geheel of hoofdzakelijk bestaan uit enigerlei soort zacht leder.

Bijzondere bepalingen.

1. Tot de post behoren niet:

a. kleding en schoeisel, beenkappen daaronder begrepen;

b. koffers, tassen en foedralen, welke kennelijk zijn bestemd tot het bergen van instrumenten en gereedschappen.

2. Kunstleder wordt, voor zover het daarin aanwezige leder, ledermeel of lederafval ten minste vijftig percent van het totale gewicht uitmaakt, voor de toepassing van de post met leder gelijkgesteld.

14c. Messenmakerswerk, te weten:

a. tafelmessen, vleesmessen en -vorken, alsmede couverts voor salade, indien het heft van deze voorwerpen geheel of gedeeltelijk bestaat uit:

1. blond hertshoorn;

2. ivoor, paarlemoer of schildpad;

3. porselein of aardewerk;

4. edel metaal (platina, platinametalen, goud en zilver) of een alliage, bevattende edel metaal;

5. onedel metaal, hetwelk hetzij galvanisch, hetzij mechanisch, is verguld, verzilverd dan wel met platina of platinametalen is geplatineerd;

b. jachtmessen, dolkmessen, kampeermessen, padvindersmessen, alsmede knipmessen met twee of meer lemmeten.

Bijzondere bepaling.

Voor de toepassing van het bepaalde onder letter b van de post worden onder lemmeten mede begrepen in knipmessen voorkomende kurke trekkers, priemen, schroevedraaiers, blikopeners en dergelijke.

21 a. Rokersartikelen, voor zover deze rniet vallen onder enige andere post, te weten:

sigaren- en sigarettenpijpjes, sigarenen sigarettenkokers, tabaksdozen en -potten, etuis voor pijpen en pijpjes, pijpenrekken, rookstellen, rookstan-

Sluiten