Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkelvoudige schuldbekentenis vast, met inachtneming van de volgende bepalingen:

a. voor vorderingen op een Overheidsinstantie, genoemd in artikel 5, lid 1, van de wet van 29 December 1928, houdende nadere regeling van de belegging van gelden van Rijksfondsen en -instellingen (Staatsblad n°- 507), of door deze onvoorwaardelijk voor rente en aflossing gewaarborgd, indien de looptijd op het ogenblik der in-pand-aanbieding ten hoogste 5 jaren bedraagt, op het 9/10 gedeelte van de nominale waarde;

b. ^ voor andere vorderingen op enkelvoudige schuldbekentenis dan genoemd onder a stelt het bestuur der Rijksverzekeringsbank de koers vast, welke niet boven pari zal zijn, en wordt de pandwaarde bepaald naar het 9/10 gedeelte van die koers.

Het bestuur der Rijksverzekeringsbank is te allen tijde bevoegd de koersen opnieuw vast te stellen;

c. ^ de looptijd van vorderingen op enkelvoudige schuldbekentenis kan ten hoogste 40 jaren bedragen;

d. schuldvorderingen met een langere looptijd dan 5 jaren, waarvan de hoofdsom of het restant tenminste f 500,000 bedraagt, worden op verzoek van het bestuur der Rijksverzekeringsbank verwisseld in ter beurze verhandelbare obligatiën.

3- Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 kunnen de panden, bedoeld in artikel 54, en de gezamenlijke panden, bedoeld in artikel 58, eerste lid, onder 30, en artikel 63 der Ongevallenwet 1921, van dezelfde pandgever voor ten hoogste 30 percent bestaan uit vorderingen op enkelvoudige schuldbekentenis.".

Art. III. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Het Loo, den sden Juli 1947.

WILHELMINA. De Min. van Sociale Zaken, W. Drees.

(Uitgeg. i Aug. 1947.)

S. H 231

10 Juli 1947- BESLUIT, houdende naturalisatie van Peter Joseph Bengel en 21 anderen.

Bijl. Hand. II 46/47, 427;

Hand. II 46/47, bladz. 1633—1634;

Bijl. Hand. I 46/47, 427;

Hand. I 46/47. bladz. 838.

Wij WILHELMINA, enz. doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Peter Joseph Bengel en 21 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging wat betreft de in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zooveel doenlijk — van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268)

op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 204)-

Zoo is het, dat Wij, den Raad v. State, enz. Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander wordt bij deze verleend aan:

1°. Peter Joseph Bengel, geboren te Mausbach, Gressenich (Duitschland) den 23 December 1882, zonder beroep, wonende te Kerkrade, provincie Limburg;

2°; Joseph Blum, geboren te Hochhausen (Duitschland) den 24 April 1892, koopman, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland-,

3°. Ida Pauline Hein, geboren te Dummerfitz (Duitschland) den 29 April 1891, zonder beroep, wonende te Warnsveld, provincie Gelderland;

4°' Erzsébet Kis, geboren te Boedapest (Hongarije) den 28 December 1902, verpleegster, wonende te Blaricum, provincie Noordholland-,

5°. Irén Lajos, geboren te Boedapest (Hongarije) den 11 October 1907, nijverheidsonderwijzeres, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland-,

6°. Alphonse Lannoye, geboren te Marshall (Vereemgde Staten van Amerika) den 6 Januari 1903, arts, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland-,

7°. Heinrich Josef Martinu, geboren te Weenen (Oostenrijk) den 9 April 1910, uitvoerder, wonende te Jutphaas, provincie Utrecht-,

8°. Clemens Maria Gerardus Leo Meuwissen, geboren te Gorssum (België) den 23 Augustus 1894, onderwijzer, wonende te Helmond, provincie Noordbrabant-,

9°. Rikard Karoly Pecskovszky, geboren te Boedapest (Hongarije) den 4 Juli 1907, kunstschilder, wonende te Breda, provincie Noordbrabant-,

10°. Adriana Christina Charlotte von Reekou), geboren te Frankfort aan den Main (Duitschland) den 21 September 1924, secretaresse, wonende te Oegstgeest, provincie Zuidholland-,

11°. Marie Madeleine Anne Scherer, geboren te Luxemburg (Luxemburg) den 16 November 1880, officier bij het Leger des Heils, wonende te Goirle, provincie Noordbrabant-,

12°. Joseph Scholtes, geboren te Strass, Herzogenrath (Duitschlajid) den 4 September 1896, caféhouder, wonende te Eijgelshoven, provincie Limburg;

*3°- Annie Maud Schreuder, geboren te Londen (Engeland) den 4 Januari 1881, zonder beroep, wonende te Nunspeet, gemeente Ermelo, provincie Gelderland;

140. Jan Smidt, geboren te Borssum, Em(u S^u^sc^an(^) den September 1914, fabrieksarbeider, wonende te Winschoten, provincie Groningen;

150. Herman Veldhuis Kroese, geboren te Conrad Montana (Vereenigde Staten van Amerika) den 10 Maart 1915» monteur, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland',

160. Johannes Christiaan Wolf, geboren te Rotterdam (Zuidholland) den 12 April 1917, bedrijfsleider en constructeur, wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland.

2. Met afwijking van het tweede en van het vierde lid, aanhef en onder 30. van artikel

Sluiten