Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40. Deze wet kan worden aangehaald onder de titel „Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers" met vermelding van de jaargang en het nummer van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.

41. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag volgende op die harer afkondiging.

Lasten en bevelen, enz.;

Gegeven te Amsterdam n December 1947.

WILHELMINA. De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. De Min. van Sociale Zaken, W. Drees.

(Uitgeg. 30 Dec. 1947).

S. H 421

12 December 1 ()47• BESLUIT tot vaststelling van het formulier voor een aangiftebiljet der vermogensbelasting.

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 November 1947, no. 257, Afdeling Directe Belastingen;

Gelet op artikel 14 der Wet op de Vermogensbelasting 1892;

De Raad van State gehoord (advies van 25 November 1947, no. 21);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 5 December 1947, no. 100, Afdeling Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Art. 1. Voor het aangiftebiljet der vermogensbelasting voor 1947 en volgende belastingjaren wordt, wat binnenlandse belastingplichtigen betreft, vastgesteld het bij dit besluit behorende formulier,1 voor zover dat niet uitsluitend op de inkomstenbelasting of op de voorheffingen van de inkomstenbelasting betrekking heeft.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze voornoemde Minister is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Amsterdam, 12 December 1947.

WILHELMINA.

De Min. v. Financiën, p. lleftinck.

(Uitge^. 13 Jan. 1948.)

S. H 422

13 December 1947. BESLUIT tot herziening van het Rijkswegenplan 1948.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 November 1947, La. A., Afd. W., Directie van de Waterstaat ;

Gelet op artikel 33 van de Motorrijtuigenbelastingwet en op Ons besluit van 12 November 1937 (Staatsblad n°. 595), gewijzigd bij Ons besluit van 12 Neptember 1947 (Staatsblad n°. H 322);

Hebben goedgevonden en verstaan:

I. vast te stellen een nieuw Rijkswegenplan, bestaande uit een staat van de bestaande en aan te leggen wegen, welke hoofdverbindingen zullen vormen voor het doorgaande verkeer met motorrijtuigen met toelichting, een staat van de lengten der bestaande en aan te leggen wegen, welke hoofdverbindingen zullen vormen voor het doorgaande verkeer met motorrijtuigen met provinciale indeling, en een toelichtende kaart, zoals deze bij dit besluit zijn gevoegd;1

II. te bepalen, dat dit besluit in werking zal treden met ingang van 1 Januari 1948;

III. Ons besluit van 12 November 1937 (Staatsblad n°. 595), gewijzigd bij Ons besluit van 12 September 1947 (Staatsblad n°. h322), tot herziening van het Rijkswegenplan met ingang van 1 Januari 1948 buiten werking te stellen.

Onze Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

Amsterdam, 13 December 1947.

WILHELMINA.

De Minister van Waterstaat en Verkeer,

H. Vos.

(Uitgeg. 30 Dec. 1947).

1 Dit formulier is niet opgenomen.

1 Zie voor deze staten en kaart blz. 588— 596.

Sluiten