Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de voordracht van Onze Ministers van Oorlog en van Binnenlandse Zaken van 5 December 1947 Afd. B 1, Bur. 3, n°. 201;

Gelet op artikel 33 van de Wet van 14 September 1866 (Staatsbladn°. i38),zoalsdeze* wet sedert is gewijzigd en op het bepaalde bij Onze Besluiten van 10 April 1939 (Staatsblad n°. 181), 4 Maart 1946 (Staatsblad n°. G 56) en van 21 December 1946 (Staatsblad n°. G 381);

Overwegende, dat ook na 31 December 1947 de tegenwoordige buitengewone omstandigheden oorlogsgevaar, in de zin, waarin dat woord in 's lands wetten voorkomt, blijven inhouden; 1

dat het derhalve noodzakelijk is, de machtiging verleend bij Ons Besluit van 4 Maart 1946 (Staatsblad n°. G 56), sedertdien gewijzigd bij Ons Besluit van 21 December 1946 (Staatsblad n°. G 381), na 31 December 1947 te bestendigen;

Hebben goedgevonden en verstaan: te bepalen:

Enig artikel.

In artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 4 Maart 1946 (Staatsblad n°. G 56), zoals dit is gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 21 December 1946 (Staatsblad n°. G 381), wordt de datum van „31 December 1947" gewijzigd in „31 December 1948".

Dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 Januari 1948

Onze Ministers van Oorlog en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer. Amsterdam, 22 December 1947.

WILHELMINA. De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. Fiévez. De Min. v. Binnenl. Zaken, WitteIman.

(Uitgeg. 6 Jan. 1948).

S. H 447

23 December 1947. BESLUIT, houdende voorlopige inwerkingstelling van de wijziging van de posten 153 tot en met 156 van het tarief, hetwelk deel uitmaakt van de Nederlands-BelgischLuxemburgse douane-overeenkomst, goedgekeurd bij de wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H 282.

Wij WILHELMINA, enz.;

Op de door Onze Minister van Financiën, na gepleegd overleg met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gedane voordracht van 22 December 1947, no. 144, afdelingen Accijnzen en Invoerrechten;

Gezien het op 22 December 1947 te Brussel tussen de Regeringen van Nederland, België en Luxemburg gesloten protocol bij de op 5 September 1944 te Londen gesloten douane-overeenkomst, met het op 14 Maart 1947, te 's-Gravenhage nader gesloten protocol;

Overwegende, dat het gewenst is de in artikel 1 van eerstgenoemd protocol vervatte wijziging van de posten 153 tot en met 156 van het tot de bedoelde douaneovereenkomst behorende tarief voorlopig in werking te stellen;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad no. H282;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Art. 1. Met ingang van 1 Januari 1948 worden de posten 153 tot en met 156 van het tarief bedoeld in artikel 2 van het Tarief besluit 1947 gelezen als volgt:

N°. Omschrijving ! Tarief

153 Wijn en druivenmost :

a. in verpakkingen inhoudende meer dan 2 liter hl.fr. 600.—1

of f 36.32 1

b. andere hl fr. 1652.—

of f 100.—

Aantekeningen. I. Onder ..wijn" wordt verstaan het product van de alcoholische gisting van sap of most van verse druiven. Wijn die wegens kleurloosheid het uiterlijk aanzien heeft van overgehaalde alcohol, wordt aangemerkt en belast als Likeur van post 159.

2. Wijn, welke volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac,

bij een temperatuur van 150 Celcius, een hogere sterkte heeft dan 21 graden, wordt aangemerkt en belast als Likeur van post 159.

154 Mousserende wijn hl fr. 4200.—

of f 234.24

155 Wijn bereid met aromatische

planten (vermouthen dergel.):

a. in verpakking, inhoudende

meer dan 2 liter hl fr. 2000.—

of f 121.07

b. andere ......... hl fr. 2500.—

of f 151.33

156 Andere gegiste dranken :

а. Appeldrank en perendrank:

1. mousserende hl fr. 4200.—

of f 254.24

2. niet mousserende:

A. in verpakkingen inhoudende meer dan 2 liter. ... hl fr. 600.—1

of f 36.321

B. andere hl fr. 1652.—

of f 100.—

б. Honigdrank en andere:

1. mousserende hl fr. 4200.—

of f 254.24

2. niet mousserende:

A. in verpakkingen inhoudende meer dan 2 liter. ... hl fr. 600.—1

of f 36.321

1 Indien de hierbedoelde dranken volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een temperatuur van 150 Celcius, een sterkte hebben van meer dan 12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 12 graden, een aanvullend recht verschuldigd van fr. 11.60 of f 0.70 per hectoliter.

Sluiten