Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O

— Besluit tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk besluit van 2 Februari 1864, Stbl. No. 8, houdende bepalingen ten aanzien der examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor het geven van middelbaar onderwijs.

S. H 277. 30 Juli. Blz. 424.

Onderwas. (Lag-er)

— Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 15 Januari ig46 (Stbl. No. G 13), gewijzigd bij het Koninklijk besiuit van 14 December 1946 (Stbl. No. G 362), houdende voorloopige maatregelen ter verbetering van de financieele positie van burgerlijk Rijkspersoneel en onderwijzend personeel. S. H 91. 19 Maart. Blz. 134.

— Besluit tot herziening van de salarissen van de onderwijzers bij het lager onderwijs, zooals geregeld in bijlage C, hoofdstuk V, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 1933, No. 783), laatstelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 8 November 1946 (Staatsblad No. G 316).

S. H 116. 12 April. Blz. 153.

— Wet, houdende vaststelling van nadere regelen omtrent de verbindende kracht van gedurende den bezettingstijd genomen maatregelen op het gebied van het lager onderwijs en van eenige andere maatregelen op dat gebied.

S. H 207. 27 Juni. Blz. 263.

uBesIu* .tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk besluit van 23 Augustus *933 (Stbl. no. 455), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 3 Juni 1946 (Stbl. no. G 139), tot vaststelling van de Regelen voor de Rijkskweekscholen, bedoeld in artikel 12, eerste lid, der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. no. 127) en artikel 212 der I.ageronderwijswet 1920.

S. H 244. 16 Juli. Blz. 307.

— Besluit tot wijziging en aanvulling van het Koninklijk besluit van 23 Augustus *933 (Stbl. no. 456), zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 3 Juni 1946 (Stbl. no. G 140), tot vaststelling van de regelen en voorwaarden voor het verlenen van een Rijksbijdrage aan gemeentelijke en bijzondere kweekscholen, bedoeld in artikel 12, derde lid, onder 1°., der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. no. 127) en artikel 214 der Lageronderwijswet 1920 en tot regeling van de gevolgen van het aan die kweekscholen af te leggen eindexamen.

S. H 245. 16 Juli. Elz. 309.

— Besluit, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van ig November 1900 (Staatsblad No. 202), tot vaststelling van regelen, waarnaar de gemeenteraad bevoegd is aan schoolgaande kinderen ter bevordering van bet schoolbezoek, voeding en kleding te verstrekken of met dat doel subsidie te verlenen.

S. H 342. 4 October. Blz. 481. '

Onderneming'sbelasting-.

— Wet tot wijziging van het Besluit op de Ondernemingsbelasting 1942.

S. H 170. 6 Juni. Blz. 219.

Wet, houdende afwijking van artikel 19 van het Besluit op de Ondernemingsbelasting 1942 ten behoeve van de gemeente Eindhoven.

S. H 209. 27 Juni. Blz. 266. Onderscheidingen.

— Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 16 Maart 1944 (Stbl. No. E 16), houdende instelling van het Oorlogsherinneringskruis.

S. H 175. 10 Juni. Blz. 419. Ongevallenwet.

— Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 September ig2i, Stbl. No. 1040, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 77 der Ongevallenwet 1921.

S. H 99. 21 Maart. Blz. 138.

— Besluit tot nadere wijziging van het Koninklijk Besluit van 14 Sept. 1921, Stbl. Nr. 1057, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 4, eerste lid, der Ongevallenwet 1921.

S. H 136. 1 Mei. Blz. 168. Besluit, houdende nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 21 Januari 1922 (Stbl. no. 26) tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, vierde en vijfde lid, en 64, sub 1°, 3°, 4° en 6° der Ongevallenwet 1921.

S. H 229. 5 Juli. Blz. 292.

— Besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 November 1928, Staatsblad No. 426, houdende vaststelling van regelen omtrent de betaling der uitkering, als bedoeld in aritkel 8oh, eerste lid,, der Ongevallenwet 1921 en omtrent de inrichting van het register, bedoeld bij artikel 8ok der Ongevallenwet ig2i.

S. H 357. 24 October. Blz. 4gi. Oiiteig-eningswet.

— Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van perceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten in de gemeente Ridderkerk noodig voor en ten behoeve van den aanleg eener nieuwe algemeene begraafplaats.

S. H 157. 2 Mei. Blz. 196.

— Wet, houdende verklaring van het algemeen nut van de onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, nodig voor de bescherming van het waterleidingbedrijf der Gemeerite Rotterdam tegen voor de Volksgezondheid gevaarlijke verontreiniging.

S. H 249. 18 Juli. Blz. 312.

— Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van percelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten in de gemeente Goes, nodig voor de uitbreiding van de algemene begraafplaats en van het terrein van het gemeentelijk gasbedrijf.

S. H 290. 4 Augustus. Blz. 345.

Sluiten